Διαχείριση Ψηφιοποίησης

# Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιοποιημένων Εγγράφων

Πελάτης
Επιχειρήσεις - Ο.Τ.Α. - Ν.Π.Δ.Δ.
Απαιτήσεις
Architecture Production Development Quality Assurance
Δεξιότητες
HTML JavaScript PHP Database CSS

ψηφιοποίηση εγγράφων.jpg

Τήρηση των οποιοδήποτε εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Δυνατότητα συμπίεσης επιλεγμένων αρχείων.
Δυνατότητα on-line ανάγνωσης του εγγράφου. Δυνατότητα λήψης του εγγράφου.